Regulamin-Rodo

                                                                       Regulamin strony internetowej oraz odkupu przyczepy gastronomicznej 
 
 
DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Strona – strona internetowa pod adresem www.langos.pl
 
2. Administrator – Biznes Group 
3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony;
 
4. Regulamin – ogólny regulamin strony internetowej www.minidonutsking.pl
 
5. Regulaminy - ogólny regulamin strony internetowej, regulamin newslettera, polityka prywatności „RODO”.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony.
 
2. Strona jest administrowana przez BKT.
 
3. Główne przeznaczenie Strony: a) Informowanie o zbliżających się wydarzeniach związanych z działalnością firmy b) Informowanie o ofercie firmy Biznes Group oraz świadczonych przez nią usługach c) Udostępnienie materiałów promocyjnych firmy  4. Użytkownicy odwiedzający Stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak powszechnie obowiązujących przepisów, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw Biznes Group oraz osób trzecich.
 
5. Korzystanie ze Strony oraz zawartych na niej treści czy usług jest bezpłatne oraz dozwolone wyłącznie na własny użytek w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony, z przepisami prawa oraz Regulaminów znajdujących się na Stronie. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody Biznes Group.
 
6. Biznes Group dołoży wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco, jednakże z uwagi na ograniczenia techniczne Biznes Group nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność, czy stałą dostępność Strony.
 
7. Biznes Group zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Stronie, ich uzupełniania, modyfikacji, a także całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
 
8. Na Stronie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów, jednakże Biznes Group nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami, a także za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość informacji dostarczanych Biznes group przez osoby trzecie (np. współpracujących z nimi partnerów).
PRAWA WŁASNOŚCI  1. BKT podkreśla, iż wszelkie prawa do znaków towarowych, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej (a także organizacja i układ tej strony), należą do Biznes group bądź do właścicieli licencji. Zabronione jest modyfikowanie, korzystanie oraz powielanie w innej formie, w całości lub w części, treści stron internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody Biznes Group wyrażonej pod rygorem nieważności. Wszystkie informacje, które są udostępnione na stronie www.biznes group mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów informacyjnych.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Informacje dotyczące danych osobowych przekazywane na stronę www.bkte.pl stanowią własność osoby przekazującej, jednakże udostępnienie ich w postaci rejestracji, zapisania się na event bądź podania adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera jest jednoznaczne ze zgodą na ich wykorzystywanie przez Biznes Group do celów wewnętrznych. 
 
2. W każdym przypadku  przekazania  danych przez Użytkownika,  dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.).
 
3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce „RODO” na stronie www.langos.pl
 
POLITYKA COOKIES 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies.
 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
 
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Biznes Group 
4. Pliki cookies wykorzystywane są dla połączenia z sesją PHP (jeden plik). W nim zapisany jest tylko Identyfikator aktualnej sesji.
 
 
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, tj. Użytkownik może ustawić automatyczne blokowanie plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat Użytkownik znajdzie w pomocy lub dokumentacji swojej przeglądarki internetowej.
 
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje Strony.
 
 
7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):
- Ciasteczka tymczasowe ("session cookies")- są plikami tymczasowymi i automatycznie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
- Ciasteczka stałe ("persistent cookies")- pozostają na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki.
  8. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Biznes Group  reklamodawców oraz partnerów.
 
9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony . W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i pytania oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować do firmy Biznes group, wykorzystując jej dane teleadresowe.
 
2. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem ze Strony internetowej czy wykonywaniem niniejszego Regulaminu Strony będą starały rozwiązać się w sposób polubowny, a w przypadku braku porozumienia rzeczone spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Biznes group.
 
3. Biznes Group  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 
4. Regulamin  wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2018 r.

.

                                                              Regulamin odkupu przyczepy gastronomicznej 

              Firma reprezentująca system Langos.pl ma możliwość odkupu przyczepy gastronomicznej.

1.Odkup jest możliwy dopiero po roku  od pierwszej rejestracji przyczepy gastronomicznej chyba że umowa po między przediębiorcami brzmi inaczej.

2.Chęć zbycia przyczepy gastronomicznej proszę kierować na adres: kontakt@langos.pl

Konieczne jest dołączenie następujących rzeczy :

- Zdjęcie przyczepy gastronomicznej wewnątrz oraz na zwenątrz 

- Zdjęcia urządzeń na wyposażeniu przyczepy gastronomicznej 

- Proponowana kwota odkupu 

3.Firma reprezentująca system franczyzowy Langos.pl zaoferuje kwotę odkupu wstępną na podstawie zdjęć.Cena wstępna to cena rynkowa zakupu przez firmę Langos.pl pomniejszona o amortyzację.

4.Po akceptacji cenny odkupu,kupujący ma obowiązek dostarczenia przyczepy w miejsce odbioru w celu sprawdzenia jakości przyczepy gastronomicznej oraz poprawności działania urządzeń.

 

W razie braku porozumienia osoba kupująca ma prawo sprzedaży przyczepy gastronomicznej na własnych warunkach. Z obowiązkiem usunięcia wizualizacji zapisanej w umowie.